O nas

Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego jest to pierwsza i jedyna branżowa organizacja zajmująca się tematem działania na zliberalizowanym rynku energetycznym. Branża powstała w 2007 roku i wymaga forum do wspólnej dyskusji oraz występowania jako wspólny głos. Możliwości takie tworzy Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego, które dzięki Państwa współpracy staje się ważnym ogniwem w dialogu pomiędzy organami państwowymi, uczestnikami rynku oraz klientami. Celem PSDE jest również edukacja klientów na temat możliwości związanych z uwolnionym rynkiem energii. Nasza wspólna praca pozwoli na rozwój oraz ukierunkowanie tego młodego rynku podnosząc jego konkurencyjność nie tylko w Polsce ale i w całej Europie.


Doradztwo energetyczne w zakresie redukcji kosztów energii, w szczególności w wymiarze komercyjnym, jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną w naszym kraju. Szacujemy, że w obszarze pośrednictwa w sprzedaży energii oraz doradztwa przy optymalizacji kosztów energii (energia elektryczna i gaz) na rynku klienta końcowego działa obecnie w Polsce do 2 tys. osób. Jest to wciąż znacznie mniejsza liczba, niż w dojrzałych branżach takich jak ubepieczeniowa i bankowa. W związku z tym przewidujemy dalszy dynamiczny rozwój branży pod względem kadrowym, a to będzie wymagało utworzenia standardów profesjonalnego działania w doradztwie energetycznym ze strony firm pośredniczących oraz spółek obrotu energią, które same często podejmują działania akwizycyjne na rynku detalicznym.

Stowarzyszenie szerzy ideę liberalizacji w branży energetycznej w Polsce, wyznacza standardy profesjonalizmu w zawodzie doradcy energetycznego ze strony spółek obrotu, firm pośredniczących i doradczych oraz wspomagamy uczestników rynku w optymalizacji działań edukacyjnych, rekrutacyjnych, promocyjnych i badawczych. Propagujemy również efektywność energetyczną wśród przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz odbiorców indywidualnych.

Jakie są nasze cele statutowe?

  • reprezentowanie interesów członków, rozwijanie stałych kontaktów, wymiany informacji i wiedzy pomiędzy członkami wewnątrz Stowarzyszenia oraz władzami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami oraz organizacjami,
  • oddziaływanie na proces legislacyjny i tworzenia projektów przepisów wykonawczych w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia,
  • tworzenie, propagowanie i ścisłe przestrzeganie zasad etycznych w odniesieniu do doradztwa energetycznego,
  • tworzenie i promocja innowacyjnych narzędzi, metod i rozwiązań związanych z rozwojem rynku energii, doradztwem energetycznym oraz optymalizacją kosztów i efektywnością energetyczną,
  • podnoszenie kwalifikacji osób związanych zawodowo z doradztwem energetycznym,
  • prowadzenia działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie rozwoju rynku doradztwa energetycznego i zachodzących zmian,
  • wspomagania przedsiębiorstw, osób indywidualnych, wspólnot i społeczności lokalnych oraz samorządów w zakresie optymalizacji kosztów energii,
  • rozpowszechniania informacji na temat dostępnych środków publicznych, w tym z funduszy UE, przeznaczonych na optymalizację kosztów energii oraz rozwój kadr związanych z doradztwem energetycznym.

Wspierają nas


© 2012 - Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego
Projekt graficzny:
CMS: